ZSB Piła – BUDOWLANKA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Zespole Szkół Budowlanych w Pile

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Pile z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Jana Kilińskiego 16.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Pan Arkadiusz Jeż, Dane kontaktowe: 64-920 Piła, ul. Jana Kilińskiego 16, tel. 67 212-61-81, e-mail: zsbpila.sekretariat@gmail.com
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Krystyną Górzną w sposób:
− drogą elektroniczną: paragrafodadoz@wp.pl
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych.
4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie:
• w celu procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust.1 lit.a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL 119, s/1) – dalej RODO
• w celach archiwalnych (dowodowych) i będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO);
• w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych);
5. Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
6. Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.
10.Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy. Do danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.
11.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
12.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Arkadiusz Jeż

Skip to content