ZSB Piła – BUDOWLANKA

Roczny plan pracy Szkoły

ROCZNY PLAN PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

W PILE

BAZA SZKOŁY

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Przeglądy techniczne obiektów szkolnychDyrektor, Inspektor BHP, Kierownik Gospodarczy, Społeczny Inspektor PracyWrzesień
2.Zakupy niezbędnych pomocy oraz materiałów dydaktycznych. Doposażenie pracowni zawodowych w tym pracowni dla nowo powstałego kierunku – technik automatykDyrektor, Kierownik Gospodarczy, Nauczyciele ZawoduCały rok
3.Utrzymanie porządku w budynkach i terenie przyszkolnym, bieżące naprawy i prace konserwacyjneKierownik Gospodarczy, Pracownicy ObsługiCały rok
4.Bieżące remonty, pozyskiwanie sal lekcyjnych do nowo utworzonego kierunkuDyrektor, Kierownik Gospodarczy, Nauczyciele ZawoduCały rok

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Przydział obowiązkówDyrektorSierpień / wrzesień
2.Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, planu dyżurów nauczycieli, organizowanie zastępstwWicedyrektorzyNa bieżąco
3.Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczaniaDyrektor, Wicedyrektorzy 15 września
4.Aktualizacja rozkładów materiałów nauczania i WENauczyciele15 września
5.Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkołyZespół ds. opracowania i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły15 września
6.Opracowanie planów pracy Zespołu Wychowawczego, Zespołów PrzedmiotowychPedagog, Pedagog specjalny, Nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowychWrzesień/ Październik
7.Przygotowanie wniosków o dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowePedagog, Pedagog specjalnyRada Pedagogiczna przed zimową i letnią sesją egzaminacyjną
8.Opracowanie planu pracy Zespołu ds. Promocji SzkołyZespół ds. promocji szkołyPaździernik/ Listopad
9.Kursy i szkolenia, awans zawodowy nauczycieliDyrektor, NauczycieleCały rok
10.Prowadzenie strony internetowej szkołyKrzysztof Kozłowski, Joanna Kolanowska, Agata Skórzyńska-Palacz, Marcin Waszak, Adela PierzyńskaCały rok
11.Prowadzenie szkolnej strony fbMagdalena Ślawska, Magdalena MączyńskaCały rok
12.Organizowanie egzaminów maturalnych i zawodowychDyrektor, WicedyrektorzyWg harmonogramu OKE

KSZTAŁCENIE

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Zapoznanie uczniów z: -WSO -WE -materiałem nauczania -programem pracy wychowawczej – Statutem SzkołyWychowawcy klas, NauczycieleWrzesień
2.Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych uczniów,  uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-PsychologicznejNauczyciele, PedagogCały rok
3.Stwarzanie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju poprzez udział w konkursach przedmiotowych, zawodowych, plastycznych, z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, ekologicznych oraz zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – wolontariat, przedsięwzięcia lokalne mi ogólnopolskie – praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi – praca z uczniami przybyłymi z zagranicy  – UkrainaNauczyciele, WychowawcyCały rok
4.Badanie wyników nauczania: – analiza wyników klasyfikacji po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej – analiza wyników matur- analiza wyników egzaminów zawodowych – analiza bieżących osiągnięć uczniówNauczyciele, WicedyrektorCały rok
5.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, praca z uczniem mającym trudności w nauceNauczycieleCały rok
6.Współpraca z PPP, konsultacje ze specjalistami – respektowanie opinii i orzeczeń w pracy z uczniami – opracowanie planu pracy dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia – kierowanie uczniów na badania – udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebachPedagog, Pedagog Specjalny, NauczycieleCały rok
7.Przyznawanie nagród i stypendiów za wyniki w nauce i inne osiagnięciaKomisja Stypendialna, Nauczyciele, Rada PedagogicznaCały rok
8.Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych i konkursówNauczycieleCały rok
9.Rozwijanie zainteresowań uczniów: – koła przedmiotowe – SKS – koła zainteresowań – wycieczki przedmiotowe  Nauczyciele, Opiekunowie różnych kół i akcjiCały rok

WYCHOWANIE

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Realizacja zadań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym, m.in.: – podejmowanie działań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych – przeciwdziałanie agresji, przemocy, demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu – propagowanie zachowań bezpiecznych – diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniówDyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy klas, Nauczyciele, Pedagog, Pedagog SpecjalnyCały rok
2.Promowanie zdrowego stylu życia: – wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych – aktywność Szkolnego zespołu ds. promocji zdrowiaWychowawcy, Zespół ds. promocji zdrowia, Nauczyciele Wychowania FizycznegoCały rok
3.Rozwijanie samorządności uczniowskiej: – opracowanie planu pracy SU – organizacja imprez szkolnych – kultywowanie tradycji szkolnychWychowawcy, Opiekunowie SU, NauczycieleCały rok
4.Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo: – odpowiednia organizacja zajęć – pełnienie dyżurów podczas przerwNauczycieleCały rok
5.Działalność ekologiczna – akcje: – sprzątanie świata – Dzień Ziemi – popularyzacja zachowań proekologicznychNauczycieleCały rok
6.Turystyka i rekreacja: – organizacja wycieczek klasowychNauczycieleCały rok
7.Realizacja polityki prorodzinnej i edukacja rodziców: – rozwiązywanie problemów wychowawczych – analiza zagrożeń społecznych – indywidualne kontakty z rodzicami – informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu  -angażowanie rodziców w życie szkołyDyrektor, Wychowawcy, PedagogCały rok
8.Kształtowanie postaw współodpowiedzialności: – dbałość o estetykę wewnątrz szkoły i terenu przyszkolnego – udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych – promowanie oferty edukacyjnej – zaangażowanie  w rekrutacjęNauczyciele, WychowawcyCały rok
9.Kształtowanie postaw prospołecznych: – udział w olimpiadach, konkursach, akcjach, turniejach i zawodach indywidualnych lub zespołowychNauczyciele, WychowawcyCały rok
10.Kształtowanie postaw patriotycznych: – dbałość o tradycje – pamięć o ważnych rocznicach, datach, świętach – uroczystości okolicznościoweWicedyrektor, Wychowawcy, NauczycieleCały rok
11.Praca wychowawcza zmierzająca do poprawy frekwencji: – ciągłe monitorowanie obecności uczniów – informowanie rodziców poprzez e-dziennik i na spotkaniach  – niezwłoczne reagowanie w przypadku nieobecności – rozmowy z uczniami i rodzicamiWicedyrektor, Pedagog, Pedagog Specjalny, Wychowawcy, NauczycieleCały rok
12.Podnoszenie kultury osobistej i budowanie relacji opartych na zrozumieniu i tolerancji. Współpraca nauczycieli w kształtowaniu postaw uczniów, przestrzeganie zasad nagród i kar obowiązujących w szkoleWychowawcy, Nauczyciele, WicedyrektorCały rok
13.Zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego: – współpraca z kuratorami sądowymi, policją  – zaangażowanie rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczychWicedyrektor, Pedagog, Pedagog SpecjalnyCały rok
14.Dbałość o czystość języka ojczystego, eliminowanie wulgaryzmówNauczycieleCały rok
    

OPIEKA

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Rozpoznawanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów. W trudnych sytuacjach współpraca z MOPS, GOPS, PPP. Opieka nad uczniami przybyłymi z UkrainyPedagog, Pedagog Specjalny, Dyrektor, WychowawcyCały rok
2.Sporządzenie listy uczniów zwolnionych od ubezpieczenia NNW, zbiórka żywności, szkolna szlachetna paczkaWychowawcy, PedagogCały rok
3.Opieka nad młodzieżą podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnychDyrektor. Wicedyrektor, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Inspektor BHP, SIPCały rok
4.Szkolenie BHP dla uczniów klas technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia odbywających zajęcia praktyczneInspektor BHP, Nauczyciele zawoduWrzesień
5.Przeprowadzenie próbnej akcji ewakuacyjnejDyrektorI semestr

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, RODZICAMI, INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Praca nad zwiększeniem zaangażowania rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczyWychowawcy, Pedagog, Dyrektor, NauczycieleCały rok
2.Udział w uroczystościach miejskich i powiatowychNauczyciele, Dyrektor, WicedyrektorCały rok
3.Współpraca z: – Cechem Rzemiosł Różnych w Pile – PUP – PPP – ENEA – Sanepid – Uczelnie wyższe np. Politechnika Poznańska, ANS w Pile, Nadnotecki Instytut UAM w Pile – firmami zatrudniającymi uczniów na praktyczną naukę zawodu – potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów – innymi firmami branży budowlanejDyrektor, Wicedyrektor, NauczycieleCały rok

PROMOCJA SZKOŁY

Lp.ZadaniaOdpowiedzialniTermin
1.Publikowanie materiałów z pracy szkoły oraz oferty edukacyjnej na stronie internetowej,  portalach społecznościowych i w mediachNauczycieleCały rok
2.Organizowanie: – Dnia Zawodowca – Dni Otwarte – Udział w Targach Edukacyjnych – imprezy szkolne z udziałem przedsiębiorców i władz lokalnych – zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowych  – Szkolny Mój Talent – oferta edukacyjna przedstawiana w szkołach podstawowych, opracowanie informator o ofercie edukacyjnej szkołyDyrektor, Nauczyciele, Zespół ds. Promocji SzkołyCały rok
3.Prowadzenie informacji o działaniach na terenie szkoły i zajęciach praktycznych na stronie szkoły i portalach społecznościowychObsługa szkolnej strony www., administrator szkolnej strony fbCały rok
4.Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowychNauczycieleCały rok
Skip to content