ZSB Piła – BUDOWLANKA

Aktywna Tablica 2023

Zespół Szkół Budowlanych w Pile uczestniczy w Rządowym programie „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

W ramach przyznanego wsparcia zaplanowano zakup:

 • Monitor interaktywny 75″
 • Monitor interaktywny 65″
 • projektor

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest pan Krzysztof Kozłowski

Cel programu:

 • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
 • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych
  z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
 • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów i nauczycieli;
 • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele programu „Aktywna tablica”:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w szkole pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach udziału w Programie szkoła planuje działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie  nauczania, polegające na utworzeniu Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. zawarcie porozumienia ze szkołami ponadpodstawowymi prowadzonymi przez Powiat Pilski w celu utworzenia Międzyszkolnej Sieci Współpracy
 2. udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,
 3. zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 4. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych  scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów, tzw. dobrych praktyk.

W ramach działań Międzyszkolnej  Sieci Współpracy szkoły utworzą na swoich stronach internetowych zakładkę „Aktywna Tablica”, w której będą umieszczane informacje o realizacji projektu.

Skip to content