ZSB Piła – BUDOWLANKA

Opłata za egzamin zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),
– rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707 ze zm.),
odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
    (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty od 01.03.2024 r. wynosi:

– za obie części egzaminu zawodowego  325,33 zł.
z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 108,44 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 216,89 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 

W tytule przelewu należy podać:

  • REGON pracodawcy,
  • imię i nazwisko Zdającego (w przypadku wpłaty za większą liczbę Zdających imiona i nazwiska wszystkich Zdających, których dotyczy wpłata)
  •  oznaczenie kwalifikacji

np. 730040773 Adam Nowak HGT.02.

REGON pracodawcy na początku tytułu przelewu jest konieczny do prawidłowego zaksięgowania wpłaty (prosimy aby jako pierwszy w tytule przelewu znajdował się tylko REGON a w dalszej kolejności kolejne dane).

Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

Możliwe jest przesłanie skanu potwierdzenia wpłaty na adres sekretariat@oke.poznan.pl, nie później niż do 3 maja 2024 r.

Skip to content