ZSB Piła – BUDOWLANKA

Eko-Budowlanka

„EKO Budowlanka”

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0024/21
OKRES REALIZACJI:  od 01-04-2022 do 30-06-2023
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  504 872,15

DOFINANSOWANIE:  454 172,15WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 429 141,32

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 79 uczniów, w tym 26 kobiet oraz 4 nauczycieli, w tym 1 kobiety, Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, którzy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego zamieszkują w Powiecie Pilskim oraz doposażenie 3 pracowni w okresie od 01.04.2022 do 30.06.2023 r.

Projekt polega na:

 • diagnozie potrzeb i udziale  uczniów w kursach, warsztatach, szkoleniach i stażach zawodowych rozwijających kompetencje poszukiwane przez lokalnych pracodawców
 • wsparciu nauczycieli w nabyciu kompetencji niezbędnych do nauczania na nowo otwartym kierunku kształcenia, utworzonym w ramach modernizacji oferty szkoły
 • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy

Planowane efekty projektu:

 • uzupełnienie i rozszerzenie u 79 uczniów i uczennic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
 • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 5 uczniów i uczennic
 • podniesienie kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik elektryk, elektryk oraz technik automatyk

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE

ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ PE-1 – W ZAKRESIE MASZYN I INSTALACJI W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH PRZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY, WŁAŚCIWE DLA DANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 – 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania planowane jest doposażenie pracowni zawodowej w zakresie maszyn i instalacji.

Zaplanowano zakup między innymi następującego sprzętu:

 • silników
 • czujników
 • włączników i wyłączników
 • lampek sygnalizacyjnych
 • liczników
 • przekaźników
 • opraw oświetleniowych
 • wiertarko-wkrętarek udarowych
 • mierników

ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ PE-1 – W ZAKRESIE AUTOMATYKI W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY, WŁAŚCIWE DLA DANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 – 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania planowany jest zakup doposażenia pracowni zawodowej w zakresie automatyki.

Zaplanowano zakup między innymi następującego sprzętu:

 • laptopy
 • projektor
 • ekran
 • drukarka laserowa
 • silniki trójfazowe i jednofazowe
 • siłowniki
 • zasilacze
 • manometry
 • złączki
 • półprzewodniki
 • falowniki
 • trójniki

ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ PE-2 – INSTALACJE I MASZYNY Z ELEMENTAMI OZE W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY, WŁAŚCIWE DLA DANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-04-01- 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania planowany jest zakup doposażenia pracowni zawodowej – instalacje i maszyny z elementami OZE.

Zaplanowano zakup między innymi następującego sprzętu:

 • akumulator żelowy
 • inwerter 1-fazowy
 • inwerter 3-fazowy
 • panel fotowoltaiczny
 • licznik dwukierunkowy
 • kable solarne
 • złącze solarne
 • turbina wiatrowa
 • maszt stalowy
 • inwerter wiatrowy
 • przewody instalacyjne
 • kamera termowizyjna
 • miernik uniwersalny
 • multimetr cyfrowy

ZADANIE 4. DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ PE-3 – PRACOWNIA ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY, WŁAŚCIWE DLA DANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 – 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania planowane jest doposażenie pracowni elektroniki i elektrotechniki.

Zaplanowano zakup między innymi następującego sprzętu:

 • Multimetr analogowy
 • Mierniki uniwersalne
 • Rezystor
 • Miernik rezystancji
 • Pirometr
 • Tachometr
 • Silniki
 • Zasilacz
 • Luksomierz
 • Dalmierz
 • Autotransformator
 • Transformator
 • Waromierz
 • Falownik

ZADANIE 5. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC UCZĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-05-01 – 2022-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –   Miejsce odbywania staży zostanie określone po podpisaniu umów stażowych

W ramach zadania zakłada się zorganizowanie staży zawodowych  dla 5 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, u pracodawców posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Będą to przedsiębiorstwa cenione na lokalnym rynku pracy i posiadające duże możliwości pod względem potencjału do zatrudnienia.

ZADANIA 6. SZKOLENIE OBSŁUGA KOPARKO–ŁADOWARKI

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-06-01 – 2022-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano szkolenie ” obsługa koparko-ładowarki” dla 6 uczniów podnoszące kwalifikacje

RAMOWY PROGRAM:

– Bezpieczeństwo i higiena pracy.

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.

– Koparko-ładowarki – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne

Szkolenie mające na celu zdobycie uprawnień operatora, umożliwiając znalezienie pracy w zakładach budowlanych.

Czas trwania: 134 godziny

– zajęcia teoretyczne

– zajęcia praktyczne

ZADANIE 7. SZKOLENIE MONTAŻ RUSZTOWAŃ

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-06-01 – 2022-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano zewnętrzne szkolenie ” montaż rusztowań” dla 6 uczniów podnoszący kwalifikacje

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne:

– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań

– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych

– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych

– technologię montażu i demontażu rusztowań

Zajęcia praktyczne:

– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań

– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego

– kontrolę stanu technicznego rusztowania

Planuje się 80 godzin

ZADANIE 8. SZKOLENIE NORMA PRO: KURS PODSTAWOWY + ZAAWANSOWANY

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-08-01 – 2023-02-28
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano szkolenie dla 5 uczniów

RAMOWY PROGRAM:

– Przygotowanie użytkownika do biegłego posługiwania się programem Norma PRO/STANDARD   w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów

– Przygotowanie użytkownika do posługiwania się zaawansowanymi funkcjami programu Norma PRO

planuje się realizację 32 godzin

ZADANIE 9. SZKOLENIE AutoCAD – I stopień

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-08-01 – 2023-02-28
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano szkolenie dla 6 uczniów i 2 nauczycieli

RAMOWY PROGRAM:

– Wprowadzenie do środowiska pracy

– Wyświetlanie rysunku

– Ustawienia rysunku

– Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe

– Tworzenie geometrii dwuwymiarowej

– Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

– Zarządzanie cechami obiektów

– Techniki konstrukcyjne

– Obiekty tekstowe i ich style

– Wprowadzenie do wymiarowania

– Kreskowanie

– Wprowadzenie do wydruku

 • 24 godzin

ZADANIE 10. WARSZTATY ARYTMETYKA GOSPODARCZA

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 – 2022-10-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty realizowane przez nauczycieli Arytmetyka gospodarcza dla 2 grup x 10uczniów

RAMOWY PROGRAM:

 • 15 godzin x 2 grupy
 • dodawanie i odejmowanie pamięciowe
 • mnożenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych pamięciowe oraz skrócone (obliczanie pól powierzchni)
 • dzielenie skrócone – szacowanie
 • przeliczanie jednostek
 • przeliczanie skali

ZADANIE 11. WARSZTATY „INNOWACJA DYDAKTYCZNA – ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ”

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty realizowane przez nauczycieli „Innowacja dydaktyczna – Elementy automatyki przemysłowej” dla technika elektryka oraz elektryka dla 8 grup x 5 uczniów

RAMOWY PROGRAM:

 • planuje się realizację 30 godzin x 8 grup
 • Montaż i uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki
 • Programowanie sterowników PLC
 • Przeglądy urządzeń i instalacji automatyki
 • Diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki

ZADANIE 12. WARSZTATY „INNOWACJA DYDAKTYCZNA – OZE”

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Budowlanych w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty realizowane przez nauczycieli „Innowacja dydaktyczna – OZE” dla 9 grup x 6 uczniów

RAMOWY PROGRAM:

 • planuje się realizację 30 godzin x 9 grup
 • Montaż i obsługa instalacji fotowoltaicznych
 • Przeglądy i diagnostyka instalacji fotowoltaicznych
 • Montaż, obsługa i diagnostyka turbin wiatrowych
 • Obsługa pomp ciepła powietrze-powietrze
 • Montaż i obsługa systemów off-grid

ZADANIE 13. SZKOLENIE Z OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-03-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  szkolenie zewnętrzne

W ramach zadania zaplanowano zewnętrzne szkolenie dla 2 nauczycieli, które podniesie ich kompetencje.

RAMOWY PROGRAM:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– zna budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych serii S7-1200

– potrafi obsługiwać zintegrowane środowisko programisty Siemens TIA Portal

– posiada podstawowe umiejętności programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1200

– posiada wiedzę z zakresu programowania paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska SIMATIC STEP7 Basic

– potrafi samodzielnie monitorować oraz modyfikować istniejący program w językach LAD/FBD z wykorzystaniem edytora STEP7.

ZADANIE 14. SZKOLENIE Z ZAKRESU PNEUMATYKI I BUDOWANIA URZĄDZEŃ

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  szkolenie zewnętrzne

W ramach zadania zaplanowano zewnętrzne szkolenie z zakresu pneumatyki i budowania urządzeń dla 2 nauczycieli, które podniesie ich kompetencje.

RAMOWY PROGRAM:

– Omówienie projektu

– Wykonanie konstrukcji z plexi na laserze

– Oprogramowanie Arduino

– Omówienie architektury układu

– Programowanie Arduino

– Programowanie S7-1200

ZADANIE 15. SZKOLENIE „INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH”

OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-09-01- 2023-06-30

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  szkolenie zewnętrzne

W ramach zadania zaplanowano zewnętrzne szkolenie „Instalator systemów fotowoltaicznych” dla 2 nauczycieli, które podniesie kompetencje uczestników.

RAMOWY PROGRAM:

-czas trwania – 16 godzin

– Zagadnienia ogólne

– Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych

– Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych

– Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

– Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego

– Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Skip to content