ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Fotografia z WAKACJI”

Samorząd Uczniowski ZSP Nr 3 ogłasza konkurs Fotograficzny na „Fotografię z Wakacji”. Prace wywołane na papierze fotograficznym w rozmiarze nie mniejszym niż 15-21 cm w ilości maksymalnie 3 różne zdjęcia należy dostarczyć do opiekunów SU p. Ewy Piotrowskiej lub p. Adrianny Megger do 7 października 2016 r. Gwarantujemy ciekawe nagrody.

 

 

 

 

 

Konkurs Fotograficzny : „Fotografia z Wakacji”

 

I.     Organizatorzy Konkursu

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

II.    Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z aktywnego spędzania wolnego czasu we wakacje, które pokażą atuty, niepowtarzalne ujęcia, moc twórczą i możliwości techniczne uczniów ZSP Nr 3 w Pile. Konkurs fotograficzny „Fotografia z Wakacji” ma spełnić rolę pracy pokazowej wrażliwość twórcy.

III.  Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r. 

10 października Komisja Jury w składzie: p. Katarzyna Nurska, p. Adrianna Megger oraz członkowie SU(nie biorący udział w konkursie) Tomasz Zjawiony i Kamil Piejak dokona wyboru zwycięskich prac.

IV.  Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące uczniem ZSP Nr 3 w Pile i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

V.   Zdjęcia konkursowe

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do tematu konkursu i zostały wykonane przez Uczestnika Konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.

Wywołane zdjęcia konkursowe w formacie nie mniejszym niż 15×21 cm, maksymalnie 3 sztuki, należy dostarczyć do opiekunów Samorządu Uczniowskiego : p. M.Kurowskiej, p. E.Piorowskiej i p. A.Megger.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej polegającej na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą zwracane Uczestnikom.

VI.  Jury Konkursu

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatorów i podany do publicznej wiadomości.

Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora.

Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do
Organizatora Uczestnik:

1.   oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie
są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2.   oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na
zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie
poniższej licencji;

3.   Upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

VII.Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.zsb.pila.pl

Piła, dnia 22
września 2016 r

Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego:

Małgorzata
Kurowska, Ewa Piotrowska i Adrianna Megger

Skip to content