ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2017/2018 o charakterze socjalnym

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby
wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:
25 września uczniowie

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny lub na stronie

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Skip to content