ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Uwaga maturzyści!

Maturzyści!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. (DZ.U. 2020 poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”.

W związku z wprowadzonymi zmianami Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile prosi o podejście uczniów/absolwentów do sekretariatu szkoły i dokonanie ewentualnych zmian w deklaracjach wstępnych złożonych przez maturzystów we wrześniu 2020 r.

Uczeń/absolwent, który chce zrezygnować ze zdawania nieobowiązkowego w roku 2021 przedmiotu dodatkowego zobowiązany jest do dokonania zmian w swojej deklaracji. Musi wówczas wypełnić deklarację „1a Wariant A”.

W przypadku ucznia lub absolwenta, który nie dokona zmian w deklaracji do dnia 8 lutego 2020 r. wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Zgodnie z informacją CKE z dnia 29 grudnia 2020 r. absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo: w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski,
b. matematyka,
c. język obcy nowożytny.

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki , informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przypominamy raz jeszcze!

Jeżeli uczeń/absolwent nie dokona żadnych zmian w deklaracji, wówczas przystępuje do wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych w zakresie rozszerzonym zgodnie z deklaracją wstępną.

Jeżeli uczeń/absolwent chce zmienić lub zrezygnować ze zdawania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym MUSI OBOWIĄZKOWO zmienić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu najpóźniej do 8 lutego 2021 r.. Wypisuje wówczas deklarację „1a Wariant A” (można ją pobrać ze strony internetowej OKE – załącznik w PDF: https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm ).

Wypełnioną deklarację należy wydrukować i podpisać, a następnie przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Pile, ul. Kilińskiego 16, 64-920 Piła. Deklarację można do szkoły dostarczyć również osobiście – do sekretariatu – po 12 stycznia 2021 r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) będzie możliwość podejścia do szkoły w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji, zwłaszcza jeżeli będą problemy, niejasności z jej wypełnieniem.

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić tylko absolwent, który:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Przydatne strony:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf

Skip to content