ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

„Matematyko – gdzie jesteś? Zastosowanie matematyki w życiu zawodowym i codziennym”

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie matematycznym Matematyko- gdzie jesteś? Aby wziąć udział w konkursie należy  wyszukać w  otaczającym nas świecie matematyki. Wykonać plakat, prezentację lub nakręcić film, w którym  przedstawicie wykorzystanie matematyki w życiu zawodowym i codziennym. Prace należy przekazać do 20.11.2017 do pani Kariny Mazurek lub pani Agaty Palacz.

REGULAMIN KONKURSU
„Matematyko – gdzie jesteś? Zastosowanie matematyki w życiu zawodowym i codziennym”
Konkurs organizowany jest w ramach programu „mPotęga”, projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Cel ogólny konkursu:
Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat wykorzystania matematyki w życiu zawodowym i codziennym.
Cele szczegółowe konkursu:
– propagowanie wiedzy matematycznej
– budzenie kreatywnego
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii, posługiwania się technologiami IT, filmu reklamowego i matematyki
– popularyzacja prezentacji, plakatu, krótkiego filmiku i innych form prezentacji swoich wiadomości wśród uczniów jako formy wypowiedzi
– kształtowanie wyobraźni matematycznej
– poszukiwanie w otoczeniu matematyki
-uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu, kultury
– poszukiwanie młodych talentów

Warunki uczestnictwa
⦁ Każda praca musi być opisana drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.
⦁ Technika wykonania pracy jest dowolna np.: plakat, prezentacja multimedialna, film…
⦁ Prace można wysyłać drogą elektroniczną na adres pocomatematyka@wp.pl,  przekazać do nauczycieli matematyki lub do biblioteki szkolnej.
– Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
– Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
– Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
– O ile w pracy konkursowej wykorzystano wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając pracę do konkursu oświadcza na piśmie , że osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.
– Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:
– Prace należy przekazać do 20 listopada 2017 r., do pani Kariny Mazurek lub pani Agata Skórzyńska-Palacz
– Prace można wysyłać drogą elektroniczną na adres poco⦁ matematyka@wp.pl l przekazać do nauczycieli matematyki lub do biblioteki szkolnej

 

Nagrody:
Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca
Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły
Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych oraz na publikację prac i wizerunku (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, a także w prasie lokalnej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Komisja konkursowa oceniać będzie kreatywność estetykę oraz poprawność merytoryczną otrzymanych prac

Skip to content